Nový systém objednávek pro nové zákazníky

Na základě rozhodnutí jednatelů o obchodním vedení společnosti ViaPharma s.r.o. dochází od 01.10.2017 k zavedení nového systému objednávek pro nové jednorázové zákazníky. Úplné znění rozhodnutí je k dispozici zde.

Jsme připraveni Vám zhotovit individuální nabídku obchodních podmínek.

Nejprve nám, prosím, vyplňte tento krátký dotazník:

 

Název provozovatele lékárny:
Sídlo provozovatele lékárny:
IČ:
Název a adresa lékárny:
Povolení k distribuci léčiv:
E-mail:
Jakou splatnost faktur preferujete:
Jaký předpokládáte měsíční objem spolupráce (v cenách bez DPH):

Provozovatel lékárny bere na vědomí, že společnost ViaPharma s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14888742, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1135 (dále jen „správce“), zpracovává osobní údaje za účelem přijetí a posouzení žádosti a pro získání případných doplňujících informací, a to v rozsahu vyplněném v tomto dotazníku a zjištěném z veřejných rejstříků. Poskytnutí a zpracování osobních údajů je nezbytné pro jednání před uzavřením smlouvy. Zpracování je současně nutné pro ochranu oprávněných zájmů správce z důvodu prokázání souladu při kontrolách ze strany orgánů dozoru a pro obhajobu a výkon práv správce. Poskytnutí osobních údajů je tak povinné a v případě neposkytnutí požadovaných údajů ze strany správce nedojde k přijetí a posouzení žádosti. Osobní údaje uvedené v žádosti jsou správcem pro výše uvedený účel zpracovávány po dobu 1 roku od přijetí žádosti.

Subjekt, tedy fyzická osoba identifikovaná nebo identifikovatelná na základě údajů uvedených v dotazníku (dále jen „subjekt“), má právo požadovat po správci přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze u správce uplatnit na adrese [email protected] nebo dopisem na adrese sídla správce.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem vlastními zaměstnanci nebo osobami, které správce zpracováním osobních údajů pověřil a s nimiž uzavřel příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (dále jen „zpracovatel“). Správce využívá těchto zpracovatelů zejména v oblasti služeb informačních technologií a komunikací. Aktuální seznam zpracovatelů si lze vyžádat na emailu [email protected]. Osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty orgánům veřejné moci oprávněným získávat osobní údaje dle příslušných právních předpisů. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož lze kontaktovat e-mailem na adrese [email protected] nebo dopisem na adrese sídla správce. V případě, že se subjekt domnívá, že jsou porušována jeho práva v oblasti ochrany osobních údajů, může podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Provozovatel lékárny vyplňující tento dotazník je povinen subjekt seznámit s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Na základě vyplněného dotazníku může být provozovatel lékárny vyzván k poskytnutí dokladů pro provedení řádného „Credit checku“. Až po jeho vyhodnocení je případně zpracována a předložena individuální nabídka obchodních podmínek a dojde ke kontaktování pro upřesnění jednotlivých etap spolupráce.

ViaPharma upozorňuje, že spolupráce je podmíněna uzavřením písemné rámcové smlouvy, přičemž takovou smlouvu nelze považovat za uzavřenou, dokud nebude mezi stranami sjednán celý její obsah (zejména předmět smlouvy, výše obchodní přirážky, obchodní a dodací podmínky, přechod vlastnictví, zajištění, sankční ujednání a možnost ukončení smlouvy). ViaPharma není jakoukoli svou nabídkou vázána až do okamžiku uzavření smlouvy osobou oprávněnou za ViaPharmu podepisovat dle podpisového řádu ViaPharmy. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje ViaPharma za nezávazné a bez ohledu na důvod ViaPharma nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě.