Skip Navigation Links > Etické zásady


Společnost ViaPharma s.r.o. vydala za účelem vytyčení a sdělení základních etických zásad a standardů vystupování společnosti, členů jejích statutárních orgánů a jejích zaměstnanců vůči obchodním partnerům, orgánům veřejné moci a veřejnosti při uskutečňování vlastních podnikatelských aktivit a účasti na obchodním styku etický kodex. Cílem etického kodexu je přispívat k utváření kulturního podnikatelského prostředí dodržováním etických principů a zajištěním jejich ochrany.
 
Etický kodex obsahuje souhrn informací o klíčových oblastech podnikatelského prostředí, v němž se společnost ViaPharma s.r.o. pohybuje, a v návaznosti na jednotlivá specifika tohoto prostředí vytyčuje morální principy ovládající jednání společnosti navenek, které jsou součástí filozofie společnosti, a opatření určená k jejich zachování a ochraně.
 
Vzhledem ke své snaze podpořit vytvoření spravedlivého podnikatelského prostředí považuje společnost ViaPharma s.r.o. za nezbytné vyjádřit své ztotožnění s pravidly těch právních norem České republiky, které byly přijaty na ochranu a k zajištění spravedlivých podmínek na jednotlivých trzích v rámci probíhající podnikatelské interakce a které jsou pro společnost závazné.
 
Společnost ViaPharma s.r.o. se hlásí k dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti úpravy tržního prostředí a akcentuje znalost a dodržování právních norem upravujících tuto oblast rovněž svým zaměstnancům a členům statutárních orgánů.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
V případě podezření na případné korupční nebo nekalosoutěžní jednání některého ze zaměstnanců společnosti ViaPharma s.r.o., využijte prosím emailové adresy:[email protected] – compliance manager.